Προσλήψεις στον Δήμο Πάτμου – 4 θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Πάτμου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Χώρα Πάτμου,
και ειδικότερα στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιώνεντός προθεσμίας έξι (6)
ημερών (από 11/8/2017 μέχρι 16/8/2017), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πάτμου.