ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. Προσλήψεις

Περί Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες