Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24

Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24

Επιδότηση είναι 11 € ανά μαθητή για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης
Πράξη: «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24» κωδικός MIS 5000117

Η πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ταμείο Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ)

Δικαιούχος: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000117
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020
Άξονας Προτεραιότητας :
3 ( Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών)
Προϋπολογισμός: 15.440.000€

Στόχος της Πράξης:

Κύριος στόχος της πράξης είναι η ένταξη στην επαγγελματική εκπαίδευση, νέων ηλικίας 15-24 ετών μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης:

Η Πράξη αφορά στην χρηματοδότηση της επιδότησης 3.330 νέων/ες που φοιτούν στις 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-2016 (2014-2015 Α Τάξη, 2015-2016 Β Τάξη), και πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου Τομέα.

Το κόστος της επιδότησης είναι 11 € ανά μαθητή για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης.