Δήμος Ξάνθης. Πρόσληψη δικηγόρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞH – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να καταλάβουν τη θέση ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12625/11-4-2016 προκήρυξη

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/04/dikigoros-xanthi.pdf”]