Μουσείο Ακρόπολης. Προσλήψεις με ΣΟΧ 1/2024

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα (140) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης

 

Οι θέσεις

ΔΕ Φυλάκων 95 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού σε διαχείριση ταμείου, έκδοση εισιτηρίων 45 θέσεις

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή [μετά από τηλεφωνικό ραντεβού τηλ. επικοινωνίας 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420, στο πρωτόκολλο του Μουσείου και κατά τις εργάσιμες ημέρες (από τις 08:30 μέχρι τις 13:30)], είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (κτήριο Διοίκησης Μουσείου Ακρόπολης, οδός Μακρυγιάννη 2-4, Αθήνα), στον διαδικτυακό της τόπο (https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί) και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, 2024

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες / επιτυχούσες της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα απασχοληθούν με κυλιόμενο ωράριο στα Καταστήματα ή στην Υποδοχή του Μουσείου Ακρόπολης με αντικείμενο εργασίας:

– Διαχείριση ταμείου
– Έκδοση εισιτηρίων

2. Η Ανακοίνωση έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει αλλαγές, εντός πλαισίου.

3. Ο διαγωνισμός έχει συμμορφωθεί πλήρως, ως υποχρεούται το Μουσείο, στο νέο προσοντολόγιο π.δ. 85/2022. Οι υποψήφιοι, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή Ειδικότητας και Κωδικού Θέσης που αντιστοιχεί στο πτυχίο τους.

4. Ισχύει πλέον νέο παράρτημα για την Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ (Α1).

 

Σχετικά αρχεία:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2024
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης