Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης στο νοσοκομείο Ηρακλείου

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης στο νοσοκομείο Ηρακλείου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης, του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

100 Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ -ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ *ΔΕ Μαγείρων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης( μέχρι 31- 12-2019) και έως 12 μήνες (8ωρη απασχόληση ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) 1

101 Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ -ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ *ΥΕ Καθαριότητας (Καθαριστών-τριών) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης(μέχρι 31- 12-2019) και έως 12 μήνες (35 ώρες εβδομαδιαίως και εξαήμερη απασχόληση) 75

102 Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ -ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ *ΥΕ Τραπεζοκόμων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης(μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (8ωρη απασχόληση ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) 10

103 Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ -ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ *ΥΕ Λαντζέρηδων/σών Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης( μέχρι 31- 12-2019) και έως 12 μήνες (8ωρη απασχόληση ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) 2

104 Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ -ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ *ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης(μέχρι 31- 12-2019) και έως 12 μήνες (8ωρη απασχόληση ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) 10

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο – Κρήτης απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2813-408812 και 2813-408816).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει

Προκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη