Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο δήμο Κομοτηνής

Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο δήμο Κομοτηνής

Πρόσκληση προς δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Κομοτηνής, να υποβάλλουν την αίτησή τους, για την κάλυψη δύο (2) θέσεων.Α.- δΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΩΡΑΡΙΟ

1. Το χρονικό διάστημα της άσκησης ορίζεται για έξι (6) μήνες, εκκινεί την 1 η Οκτωβρίου 2019 και λήγει 31-3-2020, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό δικαιοσύνης, διαφάνειας και Ανθρώπινων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4194/2013.

2. Η μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας δ/νσης Οικονομικών του δήμου Κομοτηνής.

3. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψηφίου δικηγόρου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του δήμου κ. δημοσθένης Τακάς.

Β.- ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ δΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα διοικητικής Μέριμνας του δήμου Κομοτηνής είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: δήμος Κομοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69133 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στη διεύθυνση διοίκησης και Ανθρώπινου δυναμικού, Τμήμα διοικητικής Μέριμνας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

2. Αντίγραφο των δύο όψεων δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Βιογραφικό Σημείωμα

4. Βεβαίωση του δικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους εάν έχει γίνει εγγραφή ή Βεβαίωση του δικηγορικού Συλλόγου ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

Α) Εφόσον επιλεγούν, κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο δήμο Κομοτηνής παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα,

Β) δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο δήμο Κομοτηνής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας.

Γ.- δΙΑδΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον αριθμό των δύο (2) διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί στο δημαρχείο Κομοτηνής και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

 

Αριθμ. 51509 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2880/05.07.2019
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Κομοτηνής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής, σε δύο (2) άτομα,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα  έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013). Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Απριλίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους,

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, εντός δέκα (10)  ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην σελίδα του Δήμου.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι των προβλεπόμενων θέσεων, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο δήμο Κομοτηνής, με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Τα ονόματα των επιλεγέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερησίας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψηφίου δικηγόρου είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής.

Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως