Προσλήψεις στην Δικαστική Αστυνομία. Θέσεις, προσόντα και αιτήσεις

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4963/2022»

 

Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται τα εξής για τις προσλήψεις στην Δικαστική Αστυνομία

 

Άρθρο 03
Στελέχωση Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4963/2022

Στο άρθρο 5 του ν. 4963/2022 (A΄ 149) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το υφιστάμενο εδάφιο αριθμείται ως παρ. 1, β) προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Στελέχωση Δικαστικής Αστυνομίας

1. Η Δικαστική Αστυνομία στελεχώνεται από το προσωπικό του πολιτικού και του αστυνομικού τομέα που είναι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007, (Α’26)].
2. Το προσωπικό του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και υποβάλλεται σε υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες κατά τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23. Το προσωπικό του αστυνομικού τομέα επιλέγεται σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 27 του παρόντος.
3. Το προσωπικό του πολιτικού και του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας δεν μετατάσσεται ούτε αποσπάται σε άλλους φορείς κατ΄ εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη του άρθρου 40.»

Άρθρο 04
Απαγόρευση δερματοστιξίας – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4963/2022

Στο άρθρο 10 του ν. 4963/2022 (A΄ 149) τροποποιείται ο τίτλος με την προσθήκη της λέξης «Δερματοστιξία», προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Σωματικά προσόντα – Ύψος – Δερματοστιξία

Το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πρέπει να έχει ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα. Το προσωπικό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει στο σώμα δερματοστιξία, η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.»

Άρθρο 05
Τυπικά προσόντα προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4963/2022

Το άρθρο 19 του ν. 4963/2022 (A΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Τυπικά προσόντα

1. Για τις θέσεις των κλάδων του πολιτικού τομέα τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 85/2022 (Α΄ 232). Θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) καλύπτονται επίσης και από κατόχους των τίτλων του άρθρου 7 του π.δ. 85/2022.
2. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
3. Για τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
4. Για τις θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β` κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α’ 139)] ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
5. Ειδικώς για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ των θέσεων του πολιτικού και αστυνομικού τομέα απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις παραπάνω γλώσσες, η γνώση της οποίας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022.
6. Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις του πολιτικού και αστυνομικού τομέα απαιτείται η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 85/2022.
7. Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις του αστυνομικού τομέα απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών.»

Άρθρο 06
Διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4963/2022

Το άρθρο 20 του ν. 4963/2022 (A΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20
Διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Για την πρόσληψη του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο, και ακολούθως υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
2.α) Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση και οι μονάδες ανά κριτήριο είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4765/2021 (Α΄6).
β) Επιπλέον, ο υποψήφιος για τον αστυνομικό τομέα που έχει υπηρετήσει ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνει πενήντα (50) μονάδες, ο υποψήφιος που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά λαμβάνει εκατό (100) μονάδες, ο υποψήφιος που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός λαμβάνει εκατόν πενήντα (150) μονάδες και ο υποψήφιος που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις λαμβάνει διακόσιες (200) μονάδες. Οι ΕΠ.ΟΠ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία. Αν υποψήφιος έχει υπηρετήσει τουλάχιστον εννέα (9) μήνες ως ΕΠ.ΟΠ. σε ειδικές δυνάμεις, λαμβάνει και την προβλεπόμενη μοριοδότηση ως υπηρετήσας σε ειδικές δυνάμεις.
3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου εξάγεται μέχρι εκατοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων του αστυνομικού τομέα, προηγείται εκείνος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στον κύριο τίτλο σπουδών και, αν αυτοί συμπίπτουν, στην εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 ή στα λοιπά κριτήρια αν ισοβαθμούν εκ νέου, σύμφωνα με τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ εκείνων που ισοβαθμούν, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 23, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή ορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Με μέριμνα της Επιτροπής ειδοποιούνται, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν, να παραστούν ή να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των αντιπροσώπων τους.»

Άρθρο 07
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 4963/2022

Το άρθρο 21 του ν. 4963/2022 (A΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκδίδεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατόπιν έγκρισης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) του άρθρου 3 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και περιλαμβάνει:
α. τον συνολικό αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται,
β. τον αριθμό των προς πλήρωση οργανικών θέσεων ανά υπηρεσία και ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,
γ. τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων,
δ. την περιγραφή του αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων (περίγραμμα),
ε. τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα,
στ. τα κριτήρια κατάταξης,
η. τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους,
θ. τους αποδεκτούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,
ι. τα αποδεκτά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, προκειμένου για τα διδακτορικά διπλώματα,
ια. την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους,
ιβ. την υποβολή των υποψηφίων σε υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες και τον τρόπο εξέτασής τους,
ιγ. τη διαδικασία επιλογής και το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, καθώς και τον τρόπο υποβολής της,
ιδ. κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνεται ότι διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.
2. Η προκήρυξη εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης και των τυχόν αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων και αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του προγράμματος «Διαύγεια». Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τεκμαίρεται η έγκριση του ΑΣΕΠ.»

Άρθρο 08
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 22 ν. 4963/2022

Το άρθρο 22 του ν. 4963/2022 (A΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 22
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου του άρθρου 18 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
2. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν ορθά τα πεδία της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και τα κριτήρια που αντιστοιχούν στα πεδία αυτά, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προσόντων και κριτηρίων, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.
3. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.»

 

 

Άρθρο 14
Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας και κατανομή οργανικών θέσεων – Προσθήκη άρθρου 60Α στον ν. 4963/2022

Μετά το άρθρο 60 του ν. 4963/2022 (A΄ 149) προστίθεται άρθρο 60Α ως εξής:

«Άρθρο 60 Α
Τελικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου συστήνονται περιφερειακές υπηρεσίες Δικαστικής Αστυνομίας, σε επίπεδο Τμήματος πολιτικού και αστυνομικού τομέα, στα δικαστικά μέγαρα:
α) του Συμβουλίου της Επικρατείας,
β) του Αρείου Πάγου,
γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
δ) των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
ε) των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης,
στ) του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, η οποία καλύπτει και τις ανάγκες του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς,
ζ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών,
η) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου,
θ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ανατολικής Κρήτης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών,
ι) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Βορείου Αιγαίου, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
ια) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Βέροιας, Κοζάνης και Σερρών,
ιβ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αγρινίου και Μεσολογγίου,
ιγ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου,
ιδ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ευβοίας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα Διοικητικά Πρωτοδικείο Χαλκίδας και Λειβαδιάς,
ιε) του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης,
ιστ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής και τα υπαγόμενα σε αυτό Διοικητικά Πρωτοδικεία Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας,
ιζ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ιωαννίνων, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων και το υπαγόμενο σε αυτό Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
ιη) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Καλαμάτας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
ιθ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Κέρκυρας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
κ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Εφετείο Χανίων και τα υπαγόμενα σε αυτό Διοικητικά Πρωτοδικεία Χανίων και Ηρακλείου,
κα) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Λαμίας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
κβ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας και τα υπαγόμενα σε αυτό Διοικητικά Πρωτοδικεία Λάρισας, Βόλου και Τρικάλων,
κγ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ναυπλίου, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως και τα υπαγόμενα σε αυτό Διοικητικά Πρωτοδικεία Τριπόλεως, Κορίνθου και Ναυπλίου,
κδ) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των υπαγόμενων σε αυτή Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών και, επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το Διοικητικό Εφετείο Πατρών και τα υπαγόμενα σε αυτό Διοικητικά Πρωτοδικεία Πατρών και Πύργου,
κε) του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς, η οποία καλύπτει και τις ανάγκες του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς και
κστ) του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
2. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα συστήνονται εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:
α) πενήντα (50) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), με καθήκοντα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή ανακριτικών πράξεων, καθώς και την υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,
β) πέντε (5) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software) και πέντε (5) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων πληροφορικής, επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμού, διαδικτύου και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις,
γ) είκοσι πέντε (25) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και δεκαπέντε (15) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων λογιστικής, οικονομίας, χρηματιστηριακών συναλλαγών και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
δ) είκοσι (20) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ειδικότητας ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων μετάφρασης εγγράφων συνταγμένων σε αλλοδαπή γλώσσα ή σύνταξης εγγράφων προς αλλοδαπές αρχές στην αντίστοιχη γλώσσα, καθώς και τη μετάφραση δικογράφων που αφορούν σε αλλοδαπούς διαδίκους ή κατηγορούμενους ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης στη γλώσσα τους και τη διερμηνεία στο πλαίσιο ποινικής, αστικής ή διοικητικής δίκης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές,
ε) τρεις (3) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (όλες οι ειδικότητες) πέντε (5) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και δύο (2) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων, θεμάτων δημόσιας υγείας, θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
στ) επτά (7) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών και τρεις (3) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί τεχνολογικών ζητημάτων, πολεοδομικών θεμάτων, ζητημάτων που σχετίζονται με τεχνικές προδιαγραφές σε δημόσιους διαγωνισμούς και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
ζ) επτά (7) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και τρεις (3) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί περιβαλλοντικών ζητημάτων, ζητημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις.
3. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα συστήνονται εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους, ως εξής:
α) τριάντα (30) θέσεις για τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας,
β) εβδομήντα (70) θέσεις για τον κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και
γ) πεντακόσιες (500) θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των θέσεων των παρ. 2 και 3 έχει ως ακολούθως:
α) Στο Τμήμα Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).
β) Στο Τμήμα Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατανέμονται οκτώ (8) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, τρεις (3) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τέσσερις (4) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
γ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Συμβουλίου Επικρατείας κατανέμονται α) τρεις (3) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) και μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και β) εννέα (9) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και έξι (6) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
δ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Αρείου Πάγου κατανέμονται α) δύο (2) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού και μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) και β) δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δεκατρείς (13) του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ε) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατανέμονται α) δύο (2) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) και β) εννέα (9) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και έξι (6) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
στ) Στο Δικαστικό Μέγαρο των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατανέμονται α) δώδεκα (12) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software), δύο (2) του Κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογιών Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας και β) είκοσι (20) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα επτά (17) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ζ) Στο Δικαστικό Μέγαρο των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης κατανέμονται α) δέκα (10) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software), μία (1) του Κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογιών Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας και β) είκοσι (20) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δεκαεπτά (17) είναι ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
η) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς κατανέμονται α) έξι (6) οργανικές θέσεις, του πολιτικού τομέα, ως εξής: δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογιών Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας και β) εννέα (9) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και έξι (6) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
θ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών κατανέμονται α) είκοσι μία (21) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: έξι (6) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), τέσσερις (4) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, δύο (2) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, οκτώ (8) του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, ειδικότητας ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) και β) πενήντα μία (51) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, τέσσερις (4) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και σαράντα έξι (46) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ι) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ια) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ανατολικής Κρήτης, κατανέμονται α) δύο (2) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και β) δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δεκατρείς (13) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ιβ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Βορείου Αιγαίου κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ιγ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ιδ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ιε) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ιστ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ευβοίας κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ιζ) Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κατανέμονται α) είκοσι πέντε (25) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: δέκα (10) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), τρεις (3) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, δύο (2) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software), μία (1) του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware), δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ειδικότητας ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (όλες οι ειδικότητες), μία (1) του Κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και β) εκατό (100) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: τρεις (3) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, επτά (7) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και ενενήντα (90) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ιη) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης κατανέμονται α) δύο (2) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) και β) δεκαπέντε (15) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δώδεκα (12) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
ιθ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ιωαννίνων κατανέμονται α) δύο (2) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και β) δεκαεπτά (17) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δεκατέσσερις (14) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Καλαμάτας κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κα) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Κέρκυρας κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κβ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης κατανέμονται α) δύο (2) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και β) δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δεκατρείς (13) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κγ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Λαμίας κατανέμονται δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δέκα (10) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κδ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κατανέμονται α) τρεις (3) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και β) δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, τρεις (3) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δεκαπέντε (15) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κε) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ναυπλίου κατανέμονται α) δύο (2) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) και β) δεκαπέντε (15) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δώδεκα (12) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κστ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών κατανέμονται α) τέσσερις (4) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού και β) είκοσι (20) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δεκαεπτά (17) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κζ) Στο Δικαστικό Μέγαρο του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς κατανέμονται α) εννέα (9) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: τέσσερις (4) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού και τρεις (3) του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, ειδικότητας ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων και β) είκοσι εννέα (29) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: μία (1) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, τρεις (3) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και είκοσι πέντε (25) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
κη) Στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατανέμονται α) σαράντα (40) οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα, ως εξής: δεκαοκτώ (18) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), πέντε (5) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, τρεις (3) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, επτά (7) του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, ειδικότητας ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (όλες οι ειδικότητες), μία (1) του Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών και δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και β) ενενήντα τέσσερις (94) οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα, ως εξής: δύο (2) ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, οκτώ (8) ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και ογδόντα τέσσερις (84) ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης