Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο της Πράξης «Μάντσεστερ-Αθήνα Κάμερα Ευρέως Πεδίου: Επισκόπηση του Ουρανού μέσω γραμμών εκπομπής των εκτεταμένων περιοχών σε υψηλά Γαλαξιακά πλάτη (MAWFC – 3095)» που υλοποιείται σύμφωνα με τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τους για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:
Περιγραφή θέσης
Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Φυσικού, μεταδιδάκτορα, στο θεματικό πεδίο «Παρατηρησιακή αστροφυσική στο οπτικό μέρος του φάσματος».
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διδάκτωρ αστροφυσικής σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει γνώση αστροφυσικών θεμάτων στο οπτικό μέρος του φάσματος και επιστημονικών οργάνων.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19/07/2014 στη Γραμματεία του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ, (e-mail: [email protected] , υπόψη κ. Κουμεντάκου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μπούμη, e-mail: [email protected] , τηλ. 2108109162. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΤΩΥΟΡΕΙ-ΤΟ1/document