Προσλήψεις στον Δήμο Αγίας Παρασκευής – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, διάρκειας τριών (3) μηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 41 του Ν. 4325/2015 η διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη  ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών) ως εξής:– Εννέα (9) Εργάτες Πολιτικής Προστασίας (ΥΕ).
– Ένας (1) Δενδροκηπουρός (ΔΕ).
– Τέσσερις (4) Οδηγούς Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417.

Πληροφορίες κ. Φ. Φράγκος – κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/06/2018 έως 12/06/2018 και ώρες 8.30 έως 15.30.

 

Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών, του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417. Πληροφορίες κ. Φ. Φράγκος – κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, διάρκειας έως και τριών (3) μηνών.

2 ΔΕ Δενδροκηπουρών.

2 ΔΕ Οδηγοί.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417. Πληροφορίες κ. Φ. Φράγκος – κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 03/07/2017 έως 07/07/2017 και ώρες 8.30 έως 15.30.