Προσλήψεις πτυχιούχων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Προσλήψεις πτυχιούχων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στον Πύργο, και συγκεκριμένα των παρακάτω ατόμων, ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασηςΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Ώρες απασχόλησης ανά ημέρα (ενδεικτικά) Αριθμός ατόμων

100 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Έως 24 μήνες 7 ώρες 1

101 Πύργος ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων) ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Έως 24 μήνες 7 ώρες 1

102 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Έως 24 μήνες 8 ώρες 1

103 Πύργος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) Έως 24 μήνες 8 ώρες 1

104 Πύργος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών) Έως 24 μήνες 8 ώρες 1

105 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Έως 15 μήνες 7 ώρες 2

106 Πύργος ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Έως 15 μήνες 7 ώρες 2

107 Πύργος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Έως 24 μήνες 6 ώρες 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Μανωλοπούλου 47, Τ.Κ. 27131 Πύργος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού – Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 26210-60355, -356, – 357).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με την ίδια αίτηση για κάθε κωδικό θέσης για τον οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα (ΠΕ ή ΤΕ), με σειρά προτίμησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι από 26 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 5 Οκτωβρίου 2018.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986).

Η προκήρυξη