Προσλήψεις στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης: «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων», με κωδικό ΟΠΣ 5001354 του Υποέργου 2, «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών για την υποστήριξη της καταγραφής των αστέγων» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους για τρία (3) Στελέχη Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Λυκούργου 10, τ.κ. 10551 Αθήνα, στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου (γραφ. Ι2) στο ισόγειο, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς.Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται σε έντεκα (11) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την Τρίτη 26/09/2017 και λήγει την Παρασκευή 06/10/2017 και ώρα 15:00.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος