Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1800) οργανικών θέσεων στην ΑΑΔΕ

Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1800) οργανικών θέσεων στην ΑΑΔΕ

Συνιστώνται χίλιες οκτακόσιες (1.800) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. (Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4373/13.12.2017)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε χίλιες οκτακόσιες (1.800) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανά κλάδο και κατηγορία, οι οποίες αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα, κατά τον αριθμό που αναγράφεται, δίπλα σε κάθε κλάδο, ως εξής:

Οργανικές Θέσεις που συνιστώνται στις κατωτέρω Κατηγορίες και Κλάδους της ΑΑΔΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος Αριθμός

1. Εφοριακών 562

2. Τελωνειακών 396

3. Διοικητικού Οικονομικού 15

4. Οικονομικών Επιθεωρητών 70

5. Πληροφορικής 350

6. Δημοσιονομικών 20

7. Χημικών 14

8. Μηχανικών 10

Σύνολο Κατηγορίας ΠΕ 1.437

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος Αριθμός

1. Εφοριακών 102

2. Τελωνειακών 62

3. Πληροφορικής 100

4. Δημοσιονομικών 10

Σύνολο Κατηγορίας ΤΕ 274

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος Αριθμός

1. Τελωνειακών 57

2. Τεχνικών 3

Σύνολο Κατηγορίας ΔΕ 60

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος Αριθμός
1. Εφοριακών 102
2. Τελωνειακών 62
3. Πληροφορικής 100
4. Δημοσιονομικών 10
Σύνολο Κατηγορίας ΤΕ 274

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος Αριθμός
1. Τελωνειακών 57
2. Τεχνικών 3
Σύνολο Κατηγορίας ΔΕ 60

2. Οι ως άνω οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προστίθενται και προσαυξάνουν το σύνολο των υφιστάμενων οργανικών θέσεων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των οργανικών θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4373/13.12.2017)