ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα για 7000 ανέργους πτυχιούχους. Βεβαίωση αποδοχών ωφελούμενων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ»


ΟΑΕ∆
Άλιμος, 24/09/2015
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α3
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΟΑΕ∆, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνει ότι:
Στον ιστότοπο www.voucher.gov.gr έχει αναρτηθεί η ειδική εφαρμογή για τη συλλογή των Microdata των ωφελούμενων.
Η συμπλήρωσή τους είναι απαραίτητη τόσο για την πληρωμή της Α’ δόσης των παρόχων κατάρτισης όσο και της Β’ δόσης των ωφελούμενων.
Παρακαλούμε, με ευθύνη των παρόχων κατάρτισης να συμπληρωθούν έγκαιρα τα σχετικά στοιχεία.
Η Αναπλ. ∆ιευθύντρια Α3
Αθηνά Λάζου

– – – – –

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ως προς την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των δυνητικών Παρόχων Κατάρτισης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνεται ότι λόγω προγραμματισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.voucher.gov.gr η ανάρτηση της ηλεκτρονικής αίτησης των Παρόχων θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2015

Για τον λόγο αυτό θα προηγηθεί η κατάθεση των φακέλων των δικαιολογητικών, σύμφωνα με οδηγίες οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια θα γίνει και η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Πληροφορίες

Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (A3)

Τηλ.210-9989675, 210-9989185, φαξ 210-9989313

email: [email protected]