Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που εδρεύει στo ∆ήμο Πρέβεζας του Νομού Πρέβεζαςα) ∆εν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

β) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στον τομέα καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100, υπ’ όψιν κας Φωτεινής Σίσκα (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή στην ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα αυτής (Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία) και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των ∆ήμων Πρέβεζας και Πάργας, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.