Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού ΑττικήςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ισόγειο κεντρικού κτηρίου τηλ. επικοινωνίας: 210 529-4902-3), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Κεντρικό πρωτόκολλο, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, απευθύνοντάς της στο Τμήμα Α΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού υπ’ όψιν κ. Π. Σούντα τηλ. επικοινωνίας: 210 529-4979.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.