Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Πρόσκληση προς τους ασκούμενους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-03-2019 έως 31-08-2019 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης (07-02-2019) της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας: www. haf. gr /ενδιαφέροντα και www. haf. gr/ structure/ gea -2/ mta/ανακοινώσεις, ήτοι έως και την 22-02-2019 και ώρα 15.00 μμ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα:




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο αριθμός υποψηφίων δικηγόρων για τη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ, έχει ορισθεί στο ένα (1) άτομο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΩΡΑΡΙΟ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

α) Το χρονικό διάστημα άσκησης στο ΜΤΑ προβλέπεται για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα εξάμηνο, μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Το προσεχές χρονικό διάστημα άσκησης ξεκινά από 01- Μαρτίου -2019 και λήγει την 31η Αυγούστου 2019.

β) Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σε φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

γ) Η ημερήσια απασχόλησή του ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες και οφείλει να τηρεί το ωράριο λειτουργίας του ΜΤΑ, το οποίο είναι 7.00 πμ – 15.00 μμ. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης θα είναι ο Νομικός Σύμβουλος ΜΤΑ.

δ) Με τη λήξη της άσκησης θα χορηγηθεί στον ασκούμενο βεβαίωση για την απασχόλησή του στο ΜΤΑ, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του Νομικού Συμβούλου ΜΤΑ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του ΜΤΑ, ή ταχυδρομικώς, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας www.haf.gr/ενδιαφέροντα και www.haf.gr/structure/gea-2/mta/ανακοινώσεις (07-02- 2019).

Το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΜΤΑ και οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησής τους, για την παράδοση αυτής στο ΜΤΑ το αργότερο έως την 22-02-2019 και ώρα 15.00΄μ,μ.

Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκούμενου δικηγόρου, στοιχείο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη θέση και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό / κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. Στην αίτηση επισυνάπτονται :

α) Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση της οικείας Σχολής από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου και σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση σχετικής βεβαιώσεως ή πράξης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, σύμφωνα και με το ν. 3328/2005).

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο δεκαοκτάμηνο της άσκησής του πριν το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στο ΜΤΑ, ήτοι όχι νωρίτερα από την 31-08-2019.




ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθούν περισσότερες της μίας (1) αιτήσεις που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση μεταξύ των πέντε (5) υποψηφίων, με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Η εν λόγω κλήρωση θα διενεργηθεί την 25-02-2019 και ώρα 10.00 πμ, στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27 Αθήνα, α΄ όροφος), με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Από την εν λόγω κλήρωση θα αναδειχθούν και αναπληρωματικοί υποψήφιοι κατά σειρά κλήρωσης.

Το όνομα του ασκούμενου δικηγόρου, που θα επιλεγεί, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www. haf. gr/ενδιαφέροντα και www. haf. gr/ structure/ gea -2/ mta/ ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών: ΜΥ ΠΕ/Α΄ Γκιόκα Παρασκευή τηλ.: 210 3675285 και MY ΠΕ/Α΄ Τσιγκάνου Ιωάννα τηλ.: 210 3675271

Η πρόσκληση