Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Ο αριθμός υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ

  

Οι σχετικές ΚΥΑ

Αριθμ. 79673 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6174/31.12.2018
Ασκούμενοι Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας – Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος Β της 93868/29.12.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στo Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας» (Β ́ 335/2018), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία, ως εξής:

α. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του ΜΤΑ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας / ΜΤΑ.

Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκούμενου δικηγόρου, στοιχείο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη θέση και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό/κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

β. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

i) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της οικείας σχολής από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου και σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση σχετικής βεβαιώσεως ή πράξης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, σύμφωνα και με το ν. 3328/2005.

ii) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο δεκαοκτάμηνο της άσκησής του πριν το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθούν περισσότερες της μίας (1) αιτήσεις που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των πέντε (5) υποψηφίων με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Η κλήρωση θα διενεργείται στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με την παρουσία των ενδιαφερομένων και το όνομα του ασκούμενου δικηγόρου, που θα επιλεγεί, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας / Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω 93868/29.12.2017 κοινή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αριθμ. 93868 – ΦΕΚ Τεύχος Β 335/07.02.2018
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, σε ένα (1) άτομο.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης του σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1 η Μαρτίου και την 1 η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση του στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας/ Πρωτόκολλο του ΜΤΑ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας/ΜΤΑ.

Στην αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και συνυποβάλλουν είτε φωτοαντίγραφο του πτυχίου είτε βεβαίωση της οικείας σχολής για το βαθμό του πτυχίου. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες της μίας (1) αιτήσεις υποψηφίων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των πέντε (5) υποψηφίων με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, η οποία θα διενεργείται στο ΜΤΑ με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Το όνομα του ασκούμενου δικηγόρου που θα επιλεγεί, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας/ΜΤΑ.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης, του ασκούμενου δικηγόρου, σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου, είναι ο Νομικός Σύμβουλος του ΜΤΑ. Η αμοιβή του ασκουμένου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Λογιστικού του ΜΤΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως