Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 4 δικηγόρων στον ΟΑΕΔ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 4 δικηγόρων στον ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι, ως τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της με αρ. 59159/4-9-2018 προκήρυξης του Οργανισμού μας για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, έχει καθοριστεί η 3-10-2018.

Ως εκ τούτου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 04-10-2018 έως 02-11-2018

 Πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων παρ’ εφέταις με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Εκ των ανωτέρω δικηγόρων:

α) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων γενικά),

β) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων έργων),

γ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

δ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης ή στο Εργατικό Δίκαιο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

3. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

5. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

6. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου σχολής της αλλοδαπής.

7. Να είναι μέλη δικηγορικού συλλόγου της χώρας.

8. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

9. Να έχουν ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο διοικητικό δίκαιο ή στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων γενικά), ή στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων έργων) στο ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης ή στο εργατικό δίκαιο, η οποία αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου Νομικού τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών, δε λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή της παρούσας.

10. Να έχουν διοριστεί δικηγόροι παρ’ εφέταις.

11. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.

12. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημόσιου τομέα.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου, επί ποινή αποκλεισμού της συμμετοχής του, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Η προκήρυξη (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 25/13.09.2018)

Η αίτηση