Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – 155 θέσεις εργασίας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 3293/2004 αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού. Αποτελεί δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ), υπάγεται στο νομικό πλαίσιο του Ν. 3429/2005 Κεφάλαιο Α και του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού (Π.Ο.Χ.), το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας (Κ.Υ.Α.Α.) – Κ. Πρίφτης, ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας, δυνάμει του Ν. 4368/2016 αρ. 62-72, το οποίο αποτελεί το νεότερο εγχείρημα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης.Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 155 ατόμων να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

29 (διερμηνέων)
12 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
11 (ΠΕ Ψυχολογίας).
21 Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.
10 ΠΕ Ψυχιατρικής.
45 ΠΕ Νοσηλευτικής.
9 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.
9 ΤΕ Διοικητικού.
4 ΠΕ Διοικητικού.
3 ΠΕ Οικονομικού.
2 ΠΕ Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους

στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μαζί με τα παραστατικά / δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων της ειδικότητας που αιτούνται σε κλειστό φάκελο

στο χρονικό διάστημα από 11/11/2017 έως και 20/11/2017, ώρα 14.00.

Οι ΑΔΑ των προκηρύξεων στην Διαύγεια

ΩΓΒΘΟΡΡ3-2ΣΩ
Ω0Δ1ΟΡΡ3-ΦΒ2
ΨΩ4ΚΟΡΡ3-Ρ2Χ
ΨΩΔΤΟΡΡ3-ΛΩΟ
Ω9Ε3ΟΡΡ3-Α4Γ