ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ. Προκήρυξη για 16 καθαρίστριες

Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας
Προκηρύσσει

Την πλήρωση δέκα έξι (16) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-15

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Σκύδρας από τις 17/7/2014 μέχρι και τις 31/7/2014, στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γαλλιό Εμμανουήλ, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.- Εκκαθαριστικό 2014
2.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
4.- Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Το κείμενο της προκήρυξης