Πρόσληψη δικηγόρων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤO ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (EAA), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Θ. 20048, Τ.Κ. 118 51 και κατόπιν απόφασης του ΔΣ στη συνεδρίαση 1128/21.09.2017,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) με αντικείμενο:

(α) Την υποστήριξη του ΕΑΑ με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, ιδίως σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, εργατικού δικαίου και θεμάτων δικαίου που αφορούν στην έρευνα – τεχνολογία – καινοτομία και

(β) Τη δικαστική εκπροσώπηση του ΕΑΑ.

Απαιτείται η φυσική παρουσία του Δικηγόρου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στα γραφεία του ΕΑΑ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και οι αποδοχές θα ανέρχονται έως του ποσού των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
1. Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
3. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού ως δικηγόρου από ποινική καταδίκη και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική απαγόρευση.
4. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τα οποία αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας Ερευνητικών Κέντρων και Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων και διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, καθώς και σε θέματα εργατικού δικαίου.
5. Να διαθέτουν καλή γνώση της Αγγλικής και μιας εκ των Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Ιταλικής, Ρωσικής ή Κινεζικής γλώσσας.Δικαιολογητικά
1. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα προς απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι «δεν έχω καταδικασθεί για καμία αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων, δεν είμαι υπόδικος για τα αδικήματα αυτά, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή, σε αντίθετη περίπτωση, ότι «έχω καταδικασθεί για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: … κλπ.».
β. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα (πτυχία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.) για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων.
4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί για την ισοτιμία του από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
5. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή άλλου αποδεικτικού γνώσης της Αγγλικής και της Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής ή Κινεζικής γλώσσας.

Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ, κατόπιν της εξέτασης των βιογραφικών των υποψηφίων από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει τις υποψηφιότητες και θα διεξάγει συνέντευξη με όσους υποψηφίους πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΑΑ, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ.

Προθεσμία Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέχρι και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ., να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη, αίτηση υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα στο πρωτόκολλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Θ. 20048, Τ.Κ. 118 51.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θέκλα Αναγνωστοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 3490104.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος