ΑΣΕΠ 4Κ/2024. Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ 4Κ/2024ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/26.06.2024
4Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα μίας (31) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

 

Αιτήσεις από 9 Ιουλίου 2024 έως 24 Ιουλίου 2024

 

Αναλυτικά οι θέσεις

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι έξι (26) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) και ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE)

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μίας (1) θέσης.
Κλάδoυ / Ειδικότητας: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τέσσερις (4) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 24 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α.1.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
Α.1.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
Α.1.3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
Α.2. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Α.2. 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)
Δ.2.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ́Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)
Δ.5. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
Δ.6. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Δ.7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δ.8. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α ́, Β ́, Γ ́)

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2024ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/26.06.2024

 

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης