Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο και Αμ. Φλέμιγκ

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο και Αμ. Φλέμιγκ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών/Καθαριστριών) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ, Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ, που εδρεύει στα ΜελίσσιαΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ – Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ, Ταχ. Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 14 Μελίσσια Τ.Κ. 15127, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού , υπόψη κκ. Γραμματικάκη Αικατερίνης και Μακράκη Λαμπρινής (τηλ. επικοινωνίας: 2132003445 και 2132003230)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πεντέλης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Πρόσληψη (28) ατόμων ΥΕ Φυλάκων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων ΥΕ Φυλάκων με καθεστώς πενθήμερης εργασίας ανά βδομάδα και πλήρες ωράριο (8ωρο) για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστάσεων των Οργανικών Μονάδων «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και «ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ» του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ”, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Α. “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ” (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ), απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του Νοσοκομείου (Κτίριο Ν4 – 0 όροφος) υπόψιν κας Τζάθα Αμαλίας, υπαλλήλου Τμήματος Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 213-2058443, 213- 2058519).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας (Σισμανόγλειο, Αμ. Φλέμιγκ) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αμαρουσίου και Μελισσίων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.