Πρόσληψη πτυχιούχων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Πρόσληψη πτυχιούχων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες / ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) και ειδικότερα δύο (2) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ως ακολούθως:Α. Μία (1) θέση επιστημονικού προσωπικού (Κωδικός θέσης: ΣΟΧΑΚ)

Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης έργων (Κωδικός Θέσης: ΣΟΧΔΕ)

Γ. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για το πρωτόκολλο και το αρχείο (Κωδικός Θέσης: ΣΟΧΠ)

Δ. Μία (1) θέση Νομικού (Κωδικός Θέσης ΣΟΧΝ)

 

Έδρα

Η έδρα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκεται στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 127).

Είδος απασχόλησης και διάρκειά της

Η θέση των υπαλλήλων του ΕΛΙΔΕΚ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Αποδοχές

Οι αποδοχές των υπαλλήλων του ΕΛΙΔΕΚ καθορίζονται βάσει του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176) και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf)

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

3. Απλά αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα καθώς και την πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Απλά αντίγραφα των διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

5. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ από φορέα πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. και για τα τρία γνωστικά αντικείμενα (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου) ή από φορέα της αλλοδαπής (σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό συνοδεύεται από απόφαση του δ.σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί αντιστοίχισης). Το πιστοποιητικό δεν απαιτείται για την τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ, αν προσκομίζεται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή τίτλος σπουδών (βασικός ή μεταπτυχιακός) Α.Ε.Ι., από την αναλυτική βαθμολογία / βεβαίωση τμήματος του οποίου προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

6. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη δηλούμενη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία: βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εργοδότη ή σύμβαση (προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες) και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ή εργοδότη ή σύμβαση (κατά περίπτωση).

7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ρητά από τον ενδιαφερόμενο:

α) η ακρίβεια όλων των στοιχείων και εγγράφων που υποβάλει με την υποψηφιότητά του,

β) η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους), και

γ) ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Προαιρετικά Δικαιολογητικά

Συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που επιθυμεί να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την τεκμηρίωση των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και την εν γένει υποστήριξη της υποψηφιότητάς του.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και την 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: [email protected]

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α 75), η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

(το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link

http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf)

Η προκήρυξη