ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες