ΔΕΗ. Πρόσληψη 110 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ. Τροποποίηση προκήρυξης

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 2 – 24.03.2015
Τροποποίηση Προκηρύξεως
Η υπ’ αριθμ. 1Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 1/11.3.2015 (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.), τροποποιείται ως εξής:
1. Στη σελίδα 15 του ανωτέρω ΦΕΚ, στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαγράφεται στον κωδικό θέσης 553 του κλάδου <<ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)>>, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, για τον φορέα «ΓΔ/ΟΡ –ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΕΛΚΔΜ)− ΟΡΥΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», η μία (1) θέση εκ της στήλης (3) «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» (η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης), διότι ενεγράφη εκ παραδρομής προφανώς εσφαλμένα και εγγράφεται στην ορθή στήλη (5) «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης).
2. Στη σελίδα 18 του ιδίου ΦΕΚ στο τέλος του Πίνακα Κατανομής Θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, «ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ», διορθώνεται στη στήλη (3) (η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης) ο συνολικός αριθμός των «ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ» από το εκ παραδρομής προφανώς εσφαλμένο 37 στο ορθό 36 και στη στήλη (5) (η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης), ο συνολικός αριθμός των «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» αντί του εκ παραδρομής προφανώς εσφαλμένου 9 στο ορθό 10, ως κατωτέρω:

——-
Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 1 – 11.03.2015

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

στην Ανώνυμη Εταιρεία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκατόν τρεις (103) θέσεις.
Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), επτά (7) θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Απριλίου ημέρα Τετάρτη
και λήγει στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

Η Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 1 – 11.03.2015