Εισαγωγή πτυχιούχων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2019-2020

Εισαγωγή πτυχιούχων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2019-2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με κατατακτήριες εξετάσειςΠροκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε έξι (6)

2. Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

Ναυπηγών 1

Νομικής 1

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 1

Αρχιτεκτόνων 1

Πολιτικών Μηχανικών 1

Χημείας 1

ΣΥΝΟΛΟ 6

Στο παράρτημα (Η) της παρούσας προκήρυξης αναγράφονται οι Σχολές και τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι.

3. Η σειρά των κατηγοριών/πτυχίων του ανωτέρω πίνακα κατανομής θέσεων ορίζει και τη σειρά προτεραιότητας κατ’ άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2016 σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες/πτυχία, για την συμπλήρωση από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας/πτυχίου.

4. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες εφόσον είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πτυχίων.

Η δηλούμενη σειρά των κατηγοριών/πτυχίων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου, είναι δεσμευτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτήν και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από την Παρασκευή 06/09/2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Στο Παράρτημα (Β) εμφαίνεται αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.

2. Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Στο Παράρτημα (Γ) εμφαίνεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

3. Κάθε υποψήφιος μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να μεταβάλλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία/πτυχίο στην οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετέχει. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μίας (εφόσον υποβάλλει τα αντίστοιχα πτυχία), η δηλούμενη σειρά τους στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

4. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή και ύπαρξης αμφισβήτησης επί του αναστήματος, της ηλικίας ή της κατηγορίας/πτυχίου, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, κατά τις ημερομηνίες από το Σάββατο 14/09/2019 έως και την Κυριακή 15/09/2019 και από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που λειτουργεί ομοίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το φωτοαντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην οποία έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως.

5. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των εισακτέων του διαγωνισμού, θα ελεγχθούν αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. για τη γνησιότητα εγκυρότητα αυτών.

 

Η προκήρυξη