Προσλήψεις στον Δήμο Δίου-Ολύμπου – 60 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, και συγκεκριμένα:10 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων
1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB-Φορτωτής)
4 ΥΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Βοηθών Ηλεκτρολόγων)
45 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρων)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε έξι (6) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 07-06-2018 μέχρι 12-06-2018

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350123, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Βασικό τίτλο σπουδών
Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

 

Ο δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου με σύμβαση ΙΔΟΧ 2 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ( Γραφείο προσωπικού τηλ 2352350123 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 31/01/2018.

 

Πρόσληψη διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Αυτοτελές Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός Σταθμός Λιτοχώρου).

1 ΠΕ Νηπιαγωγών.
1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ( Γραφείο προσωπικού τηλ 2352350123 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 17/01/2018

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ( Γραφείο προσωπικού τηλ 2352350123 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 19-07-2017 έως 24-07-2017