Προσλήψεις στον δήμο Πετρούπολης

Προσλήψεις στον δήμο Πετρούπολης

Πρόσληψη προσωπικού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήματος έξι (6) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών – Πυροφυλάκων και τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Βοηθών εργατών Πυροφυλάκων, για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2019Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Οδηγών:

– Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας

– Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Για τις θέσεις των Εργατών – Πυροφυλάκων και των Βοηθών εργατών – πυροφυλάκων:

– Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τις θέσεις των οδηγών).

3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (για τις θέσεις των οδηγών).

4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)- (για τις θέσεις των οδηγών).

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 6. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 07/05/2019 έως 16/05/2019, στο Δημοτικό Κατάστημα Πετρούπολης (1ος Όροφος, κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη), όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Προσλήψεις στον δήμο Πετρούπολης

Η προκήρυξη