Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΣΤΕ τουρισμού 2020-2021

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΣΤΕ τουρισμού 2020-2021

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12368 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 30/07.08.2020
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 49 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία / ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

 
 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.» (άτομα 23)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

Δύο
(2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
Μια
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας
Τρεις
(3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
Τρεις
(3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μια
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
Μια
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης
Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Μια
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
Δύο
(2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας
Μία
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
Τρεις
(3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
Μία
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)
Δύο
(2) θέσεις Αγγλικών
Μια
(1) θέση
Γαλλικών
Μια
(1) θέση
Γερμανικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.» (άτομα 26)
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

Τρεις
(3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
Δύο
(2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
Δύο
(2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Τρεις
(3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office
Μία
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
Δύο
(2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών ( ΠΕ)
Δύο
(2) θέση
Αγγλικών
Μια
(1) θέση
Γαλλικών
Δύο
(2) θέση
Γερμανικών

Η προκήρυξη