ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Πρόσληψη πτυχιούχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: G-ReRAM, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: GER_2316/ Φ.Κ.: D.910»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες