ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 450 ατόμων στη ΔΕΗ

Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2015) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4 – 03.06.2015
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ)

Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από 1 Ιουλίου 2015 έως και 15 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (450) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 1 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2015) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4