Απλούστευση λειτουργίας επιχειρήσεων μεταποίησης τροφίμων και ποτών

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.

Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81.

Γνωστοποίηση
Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016.
Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Περιεχόμενο γνωστοποίησης
1. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει:
α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας.
β. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης.
γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα.
δ. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της ασκούμενης δραστηριότητας, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό της.
ε. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.
2. Υπόδειγμα (έντυπο) της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος της γνωστοποίησης ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Παράβολο
Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4442/2016

Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1061/28.03.2017