Πρόσληψη Επικουρικού Πολιτικού Προσωπικού υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

ένοπλες δυνάμειςΑριθμ. Φ.470/60/376096/Σ.197 – ΦΕΚ Β 786 – 31.03.2014

Διαδικασίες Πρόσληψης Επικουρικού Πολιτικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών παροχών υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο τρίτο του Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ Α΄ 256).
β. Το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρ. 6 του Ν. 4052/2012 και προστέθηκε εδάφιο με το άρθρ. 9 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/2013).
γ. Το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112).
δ. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).
ε. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
στ. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
ζ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ304/01-07-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄ 1635).
η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ/Π, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Για την πρόσληψη επικουρικού πολιτικού προσωπικού με στόχο την κάλυψη επιτακτικών αναγκών παροχών υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ Α΄ 256), καθορίζονται διαδικασίες, ως ακολούθως:

α. Τον Ιούνιο κάθε έτους οι Διευθύνσεις Υγειονομικού (ΔΥΓ) των 3 Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), προσδιορίζουν τις ανάγκες για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) κατά το επόμενο έτος, εφόσον υφίστανται, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Οι ανάγκες αυτές υποβάλλονται στα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων για έγκριση.

β. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται, πέρα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες σε εξειδικευμένες ειδικότητες, όπως αυτές υφίστανται κάθε φορά.

γ. Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Συμβουλίων των Κλάδων, μαζί με τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των αντίστοιχων ΓΕ για την ύπαρξη πιστώσεων, υποβάλλονται στο ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ για να εισαχθούν στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους εθνικής άμυνας.

δ. Η απόφαση ΣΑΓΕ η οποία περιέχει 1) τον αριθμό, 2) τις ειδικότητες του επικουρικού πολιτικού προσωπικού που απαιτείται να προσληφθεί για το επόμενο έτος, 3) το χρονικό διάστημα απασχόλησης, 4) το ύψος των πιστώσεων και 5) το ΣΝ για το οποίο προορίζεται, εγκρίνεται από τον ΥΕΘΑ και αποστέλλεται στον Ειδικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ ο οποίος έχει τον γενικό συντονισμό του έργου για την έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης.

ε. Ο Ειδικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ διαβιβάζει την απόφαση στις αντίστοιχες Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ) και ζητά το προς πρόσληψη επικουρικό πολιτικό προσωπικό με βάση την προτεραιότητα των καταλόγων που τηρούνται εκεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3329/2005.

στ. Οι ΔΥΠΕ, με έγκριση του αρμοδίου οργάνου για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας, επιλέγουν τους υποψηφίους και υποβάλλουν τα στοιχεία του προς πρόσληψη επικουρικού πολιτικού προσωπικού στον Ειδικό Γραμματέα εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής αποφάσεως σε αυτές.

ζ. Κατόπιν εξασφαλίσεως της εγκρίσεως της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 παρ. 1 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/06 (ΦΕΚ Α΄ 280) επιτροπής, οι Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) των ΓΕ, καλούν το προσωπικό για αποδοχή της πρόσληψης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σε αυτούς.

η. Οι προσλαμβανόμενοι παρουσιάζονται στις Δ/νσεις Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) και υπογράφεται σύμβαση μεταξύ αυτών και των Δ/ντών, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα που ισχύουν για το προσωπικό του ΕΣΥ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στις θέσεις για τις οποίες προσλήφθηκαν.

θ. Περίληψη των παραπάνω συμβάσεων δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ι. Ο χρόνος συμβάσεων είναι ο καθοριζόμενος στην απόφαση του ΣΑΓΕ χωρίς δικαίωμα ανανέωσης,

ια. Οι συμβάσεις υποβάλλονται στον Ειδικό Γραμματέα, ο οποίος τις προωθεί για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

ιβ. Η έγκριση των συμβάσεων κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ΔΥΓ των 3 ΓΕ, ΣΝ, ΔΠΠ των 3 ΓΕ, Οικονομικές Υπηρεσίες των 3 ΓΕ, ΔΥΠΕ κλπ).

ιγ. Το επικουρικό πολιτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στο ΥΕΘΑ έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ισχύουν στις διατάξεις για το πολιτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ (ωράριο, στολές, άδειες, κινήσεις, πειθαρχικά, αξιολόγηση κλπ).

ιδ. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί στο ΥΕΘΑ, θεωρείται ως προϋπηρεσία ΕΣΥ.

ιε. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης όλων των ενεργειών είναι η 31 Δεκεμβρίου του έτους που προβάλλεται η απαίτηση, ενώ οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους ενεργειών μπορούν να καθορίζονται κατά την κρίση του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ με την εισαγωγή του θέματος για έγκριση στο ΣΑΓΕ.

ιστ. Η ανωτέρω διαδικασία δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διενεργηθεί και επιπλέον των καθορισμένων ανά έτος, σε μη προβλέψιμες απουσίες εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού το οποίο κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την λειτουργία των υφιστάμενων υγειονομικών δομών των ΕΔ (ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις: άδειες κυήσεως, μακρές αναρρωτικές άδειες κλπ), μη επιτρεπομένης σε οποιαδήποτε περίπτωση της ταυτόχρονης απασχόλησης περισσοτέρων των 15 ατόμων επικουρικού προσωπικού ανά Κλάδο των ΕΔ.

Άρθρο 2
Οικονομική Δαπάνη
1. Το επικουρικό προσωπικό λαμβάνει τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. και η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις κατά Κλάδο εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ