Προσλήψεις στον Δήμο Άργους-Μυκηνών

O δήμος Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη  δέκα (10) υδρονομέων άρδευσης για τις Τοπικές Κοινότητες και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (12-6-2017 έως και 18-6-2017)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Άργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043, 2751360071, κ. Σαλεσιώτου Ιωάννα ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνα