Προσλήψεις στον δήμο Κορινθίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες