Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων

Πλήρωση πέντε (5) θέσεων καθηγητών ξένων γλωσσών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων έτους 2018 – 2019, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση

Η ωριαία αποζημίωση των καθηγητών καθορίζεται στις διατάξεις της (ι) σχετικής ισχύουσας Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών που αναφέρεται στο προοίμιο της προκήρυξης, με βάση τα απαιτούμενα προσόντα των προς κάλυψη θέσεων, που αναγράφονται στις παρ. 1 και 2 της προκήρυξης και όχι τα κατεχόμενα από τους υποψηφίους

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28 Ιουνίου 2018 μέχρι 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00

α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη σε έντυπη μορφή, γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων, στη διεύθυνση:
Στρατόπεδο «ΦΑΚΙΝΟΥ», οδός Κανελλοπούλου 5 Παπάγου-Αττικής, ΒΣΤ 902, (έναντι Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων) από την 28η Ιουνίου 18 μέχρι και 20 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης, ήτοι έως και την 17η Ιουλίου 18.

β. Επίσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου ή courier, στη διεύθυνση: Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατόπεδο «ΦΑΚΙΝΟΥ», οδός Κανελλοπούλου 5 Παπάγου – Αττικής, ΒΣΤ 902, (έναντι Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων) και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο έως και την 17η Ιουλίου 18.

γ. Αποδεικτικό στοιχείο αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο ή από courier, η οποία πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

δ. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

ε. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5(ζ) που προβλέπει η προκήρυξη.

στ. Οι υποβάλλοντες την αίτηση με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή αποστέλλουν παράλληλα ηλεκτρονικό μήνυμα (email), γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου, προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής.Επικοινωνία – Πληροφορίες

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από το ΔΙΓΕΔ, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00 και στα τηλέφωνα 210 7762680 και 210 7762677

Η προκήρυξη