Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Mητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΕ

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Mητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΕ

Προκήρυξη της Mητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕ για πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή και με σύμβαση πάγιας αντιμισθίαςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη
– το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ
– Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και τον κανονισμό προσλήψεων
– Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017
– Το άρθρο 43 παρ.1 του Ν. 4194/2013
– Τη Γνωμ. ΝΣΚ 94/2016
– Το πρακτικό του ΔΣ 15 παρ. 4 του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσληψη με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας

Προκηρύσσει
Θέση Δικηγόρου

Απαιτούμενα προσόντα:
– Να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
– Να έχει αποδεδειγμένη γνώση λειτουργίας των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών γενικά
– Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικες αποφάσεις
– Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση
– Να μην έχουν κώλυμα από τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math και έως την Παρασκευή 13/4/2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α ́ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α.

Για την επιλογή σύμφωνα με τον κανονισμό πρόσληψης λαμβάνονται υπόψη α) η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ιας β) η επιστημονική του/της κατάρτιση γ) η αποδεδειγμένη εμπειρία του/της σε νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες δ) η οικογενειακή κατάσταση.