Πρόσληψη δικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Πρόσληψη δικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Δικηγόρου παρ΄Εφέταις εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας , με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφερειακή Ενότητα ΘεσπρωτίαςΟι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες.

β) Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

γ) Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.

δ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

ε) Για μεν τους άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

στ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση.

ζ) Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

θ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.

ι) Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η εξειδίκευση, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα, η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου νομικών σπουδών , η καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οικογενειακή κατάσταση και η πρόβλεψη εξέλιξής του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Π.Ε.Θεσπρωτίας , Π.Τσαλδάρη 18 ,τ.κ.46100 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Ευάγγελου Στέφου (τηλ. επικοινωνίας :2665360118), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 14.00,

σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στην ημερήσια εφημερίδα « Η Θεσπρωτική» που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, αίτηση υποψηφιότητας

Η προκήρυξη