Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια

Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)

β. Αστυνομική Ταυτότητα

γ. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου