Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)

β. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (δηλαδή προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητα, καθώς και η αναγνώριση)

γ. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο έως πριν την αναγνώριση (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο θα αποκτήσει τη δημοτικότητα του πατέρα)

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντος (Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρο υης Κοινότητας).

ε. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης

στ. Απόφαση της Νομαρχίας για τον καθορισμό της ιθαγένειας (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο είναι φυσικό τέκνο αλλοδαπής)