Δήμος Αθηναίων. Πρόσληψη δικηγόρου

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει την πλήρωση μιάς θέσης Δικηγόρου στο Δήμο Αθηναίων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες