Προσλήψεις στον Δήμο Κέρκυρας – 19 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά στη λειτουργία του προγράμματος των Δημοτικών Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα

1  Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος & ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).

2  Νοσηλευτές (ΤΕ Νοσηλευτών & ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτών).

2 Γυμναστές (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού).

1 Ναυαγοσώστης/Ναυαγοσωστρια.

1  Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών).

1  ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (και ελλείψει ένας/μία ΠΕ Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών).

1  Αποθηκάριος (ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικής).

2  Μάγειρες (ΔΕ Μαγείρων & ελλείψει ΥΕ μαγείρων).

2  Βοηθοί Μαγείρων (ΥΕ Βοηθών Μαγείρων).

3  Φύλακες (ΔΕ Φυλάκων και έλλειψη ΥΕ Φυλάκων).

3 Εργάτες/Εργάτριες Καθαριότητας (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α εντός προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα και ειδικότερα από Πέμπτη 13/7/2017 έως και Δευτέρα 17/7/2017. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362775 – 776.

Το κείμενο της προκήρυξης