Δήμος Ζίτσας (Παιδικοί Σταθμοί). Πρόσληψη 3 ατόμων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Αριθμός Απόφασης 31/2014 Προγραμματισμός προσλήψεων με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες