Προσλήψεις στον δήμο Σερρών – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον δήμο Σερρών

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2018-2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,έδρα,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α΄), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β΄):Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών Σέρρες ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων *Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 4

102 ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών Σέρρες ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων *Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

103 ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών Σέρρες ΔΕ Μαγείρων *Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

104 ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών Σέρρες ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών *Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, απευθύνοντάς την στα γραφεία της διοίκησης υπόψη κας Αικατερίνης Μοναχέλη (τηλ. επικοινωνίας: 23210 22487 εσωτ. 3 ή 4 ή 6) και έως την 03-09-2018.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σερρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Σερρών: www.serres.gr και η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο