Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3450 και τίτλο <<Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ –Εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης>>, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δέκα (10) μηνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, είτε στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, είτε στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης (υπόψιν κ. Θωμάκη Ζαφείρη, τηλ. επικοινωνίας: 2810393166), είτε να τη στείλουν με e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30-06-2014 έως και 15-07-2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://www.diavgeia.gov.gr/