Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ)

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ)

Πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκώνΗ Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), που εδρεύει στο Στρατόπεδο Καραΐσκάκη «Α», οδός Νικολάου Φλουτζή (τέρμα) Χαϊδάρι – Αττικής, ΤΚ 124 61

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση

Πρόγραμμα Λειτουργίας της Σχολής

Η εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή από 01 Σεπ 18 έως 31 Ιουλ 19, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:15, πλην αργιών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίσημων Αργιών κ.λπ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν έργο και να είναι στη διάθεση της Σχολής σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο – ώρα.

Υποβολή Αιτήσεων

α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στη Σ.Τ.Η.Α.Δ, από την 03 Ιουλίου 2018 μέχρι και την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 (20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης), στη διεύθυνση : «Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) » Στρατόπεδο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ «Α» Οδός Νικολάου Φλουτζή (τέρμα) ΤΚ 124 61 Χαϊδάρι ΑΤΤΙΚΗΣ.

β. Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: « Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) » Στρατόπεδο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ «Α» Οδός Νικολάου Φλουτζή (τέρμα) ΤΚ 124 61 Χαϊδάρι ΑΤΤΙΚΗΣ και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο έως και την 23 Ιουλίου 2018.

γ. Τονίζεται ότι, μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.

δ. Επικοινωνία – Πληροφορίες

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών ΑξιωματικώνΔιαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 και στο τηλέφωνο 210- 5382430.

Η προκήρυξη