ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ. Πρόσληψη 13 ατόμων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες