Προσλήψεις στον Δήμο Λαγκαδά – 3 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Λαγκαδά

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λαγκαδά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχιας – ΕΚΤ» στο ∆ήµο Λαγκαδά που εδρεύει στο Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστηµών.
1 ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Λαγκαδά, Ν. Παπαγεωργίου 2 Τ.Κ. 57200 Λαγκαδάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού , υπόψη κ. ∆άτση (τηλ. επικοινωνίας: 2394330229, 2394330259).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Λαγκαδά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες

– – – – –
Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του ∆ήµου Λαγκαδά

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Λαγκαδά (∆/νση: Ν. Παπαγεωργίου 2, τηλ: 2394330229) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.

– – –

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του ∆ήµου Λαγκαδά

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Λαγκαδά (∆/νση: Ν. Παπαγεωργίου 2, τηλ: 2394330229) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.